รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์กระทรวง ทุกกระทรวง

เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงกลาโหม (กห.)
0-2225-3695
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงการคลัง (กค.)
0-2273-9021
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
0-2643-5000
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
0-2422-8888
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
0-2281-5955
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงแรงงาน (รง.)
0-2232-1467
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
0-2283-1555
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงคมนาคม (คค.)
0-2283-3000
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) (ทก.)
0-2505-7370
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
0-2659-6399
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)
0-2278-8500
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงพลังงาน (พน.)
0-2223-3344
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
0-2507-8000
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
0-2222-1141
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
0-2502-6500
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
0-2280-2660
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
0-2590-1000
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
0-2202-3000
เบอร์โทรศัพท์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.)
0-2640-9600