พระธาตุประจำวันพุธ (กลางคืน) | พระธาตุมรุกขนคร

พระธาตุประจำวันพุธ (กลางคืน) | พระธาตุมรุกขนคร


พระธาตุประจำวันพุธ กลางคืน

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


“พระธาตุประจำวันพุธ (กลางคืน)”

พระธาตุประจำวันพุธ คือ “พระธาตุมรุกขนคร” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมไป 35 กิโลเมตร "พระธาตุมรุกขนคร" โดยองค์พระธาตุมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายองค์พระธาตุพนมที่สร้างในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 พรรษา มีความสูงประมาณ 40 เมตร

วัดมรุกขนคร มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต จนเมื่อถึงปี พุทธศักราช 2320 ตัวเมืองได้ถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพัง และยังเกิดโรคระบาดในเมือง ทำให้มีผู้คนตายจากโรคระบาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ย้ายที่ตั้ง ไปที่บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม โดยที่บริเวณนั้นมีชื่อว่า “บ้านเมืองเก่า” และจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีซากปรักหักพัง ของเมือง และวัดให้เห็นอยู่ในบริเวณ โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ แต่ในปัจจุบันได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และยกเป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

วัดมรุกขนคร เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและผู้คน ซึ่งก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคี และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำแต่คุณงามความดี เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นปูชนียสถาน ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร โดยสวดวันละ 12 จบ


Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS